NU'91

specifieke beroepen

Wat speelt er bij jouw beroepsgroep?

NU’91 behartigt van oudsher de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden, maar sinds een aantal jaar heeft NU’91 haar achterban en doelgroep verbreed. Behalve verpleegkundigen en verzorgenden zijn ook aan het vak verwante professionals bij NU’91 aangesloten. In een aantal gevallen als individueel lid, maar ook als collectief, ­zoals bij een Specifieke Beroeps­organisatie (SBO). Ook voor deze gezondheidsdeskundigen willen wij er zijn.

Momenteel kent NU’91 twaalf beroepsorganisaties, die zich vanaf nu zullen voorstellen en/of vertellen met welke actuele zaken zij hebben te maken. Deze keer stellen de beroepsverenigingen VITHaS, LVO en de NHV zich voor. VITHaS heeft zich met ingang van 1 december 2016 bij NU’91 aangesloten en is de vereniging van invasief technische hartstimulatiespecialisten. Hun voorzitter Bob Springorum beschrijft wat VITHaS zoal doet. Namens de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) vertelt Nicole Dreessen iets over de LVO en de tekorten van operatieassistenten op de OK. Het bestuur van de Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV) is druk bezig met het opzetten van een keurmerk, wat de standaard moet gaan worden.

BOB SPRINGORUM / Voorzitter VITHaS 

Dit werk kent een hoge mate van zelfstandigheid

Op maandag 14 november 2016 heeft de VITHaS zich -formeel aangesloten bij NU’91 om zich onder andere te laten vertegenwoordigen aan de CAO-onderhandelingstafel. VITHaS staat voor ‘Vereniging van Technisch Invasieve Hartstimulatie Specialisten’ en deze term heeft wat uitleg nodig. In de ziekenhuizen wordt de beroepsgroep van technisch invasieve hartstimulatiespecialisten aangeduid als pacemaker- of ICD-technici. Van oudsher bestond de beroepsgroep uit mensen - meestal mannen - met een elektrotechnische achtergrond. De laatste decennia is er een -duidelijke toestroom uit de verplegende en paramedische beroepsgroepen, CCU- en IC-verpleegkundigen en functie-laboranten, waarbij nu gelukkig ook vrouwen vertegen-woordigd zijn.

De hartstimulatiespecialisten werken in ziekenhuizen in opdracht van de cardiologen en zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van het geïmplanteerde pacemaker- of ICD-systeem. Zij ondersteunen de cardiologen vanaf het moment van implanteren en controleren de goede werking van het systeem gedurende het verdere leven van de patiënt. Ook leveren ze een essentiële bijdrage bij het onderzoek naar hartritmestoornissen, zoals dat wordt uitgevoerd op een hartcatheterisatiekamer. De hartstimulatiespecialisten kennen een hoge mate van zelfstandigheid en consulteren de cardioloog enkel in geval van een verhoogd risico of wanneer een aanpassing van de therapie geïndiceerd is.

De VITHaS werkt samen met andere organisaties, zoals; de Nederlandse Hartfunctie Vereniging, de Netherlands Heart Rhythm Association en de patiëntenvereniging ‘Stichting ICD dragers Nederland’. Naast een stem aan de CAO-tafel, is de VITHaS blij met de aansluiting bij NU’91. Veel zaken die voor verpleegkundigen gelden, zijn ook voor hartstimulatiespecialisten van toepassing. Hiertoe behoren opleidings- en nascholingseisen, de samenwerking met medisch specialisten en professionalisering.

NICOLE DREESSEN / Beroepsbelangen LVO

Wij vieren ons 40-jarig jubileum!

De operatieassistent speelt een cruciale rol in het zorgproces op de operatieafdeling, dagbehandeling en -tijdens spoedeisende hulp gedurende de perioperatieve periode. Naast het verlenen van directe zorg op de OK, is het beheer van medische hulpmiddelen ook een kerntaak. In 1977 werd de Landelijke Vereniging voor Operatie- assistenten (LVO) opgericht om beroepsbelangen van operatieassistenten te behartigen en te positioneren als professional. De vereniging telt ruim 2200 leden en daarmee wordt bijna de helft van het totaal aantal werkzame operatieassistenten in Nederland vertegenwoordigd. Sinds 1 januari 2010 is de LVO aangesloten bij NU’91. Een actueel en nijpend probleem is dat het tekort aan operatieassistenten voelbaar wordt. Daardoor wordt de werkdruk ernstig verhoogd en operaties soms worden uitgesteld. Dit tekort kent meerdere oorzaken; minder instroom van studenten, toenemende zorgzwaarte waardoor operaties complexer en langer duren en technologische ontwikkel-ingen. Operaties worden slimmer uit-gevoerd, maar dat stelt ook (nieuwe) eisen aan bevoegd- en bekwaamheid. Een ander vraagstuk is de erkenning en registratie van de operatieassistent in de Wet BIG. Toenemende robotisering en andere operatietechnieken maken operaties complexer. Een verplichte registratie en accreditatie is een belangrijke stap om de kwaliteit en veiligheid van operatieve zorg door de operatieassistent verder te borgen en te verbeteren. LVO heeft samen met NU'91 deze problematiek mede via de media bij de politiek onder de aandacht gebracht. Naast deze uitdagingen is er ook reden tot optimisme, want dit jaar viert de LVO haar 40-jarig jubileum! Het LVO congres On the Move vindt op 9 en 10 maart plaats, waar naast een veelzijdig aanbod op de beursvloer, ook vele interessante lezingen en workshops gegeven worden. Het congres wordt afgesloten door niemand minder dan André Kuipers. Aanmelden kan nog via de website www.lvo.nl.

Nederlandse Hartfunctie Vereniging

Keurmerk in de maak wat de standaard moet gaan worden

De Nederlandse Hartfunctievereniging (NHV) zorgt voor verbetering en versterking van de positie van hartfunctielaboranten en behartigt de belangen van haar leden op vakinhoudelijk gebied. Onder andere is het doel de kwaliteit van het beroep van hartfunctielaborant te verhogen en te bewaken. Voor vakbondszaken is de NHV aangesloten bij NU’91, zij behartigen de collectieve belangen. De NHV houdt zich onder meer bezig met professionalisering, kwaliteitseisen, het organiseren van congressen en de opleiding. De NHV telt 410 leden en is een groeiende vereniging met een enthousiast bestuur dat passie heeft voor kwaliteit. Komende twee jaar wil de NHV een Keurmerk kwaliteit hartfunctieafdelingen realiseren. Het keurmerk moet laten zien dat de betreffende afdeling voldoet aan de state-of--the-art kwaliteitsnormen, gericht op topklinische zorg, met minimale complicaties. Kwalitatief goed onderzoek voor een optimale behandeling. Hierbij kan men denken aan eisen op het gebied van bijvoorbeeld de uitvoering van hartfunctieonderzoek, opleiding van hartfunctie laboranten met vier specialisaties en bevoegd- en bekwaamheid (bij- en nascholing). Met de eisen uit het keurmerk, wordt duidelijk wat er van de kwaliteit van elke hartfunctieafdeling verwacht wordt. Het stelt dus eigenlijk de standaard. Met een onafhankelijke toetsing op het keurmerk wordt de kwaliteit van elke deelnemende hartfunctieafdeling inzichtelijk. Kwaliteit die ervoor zorgt dat de patiëntveiligheid optimaal is, de medewerkers deskundig en tevreden zijn en effectief en efficiënt onderzoek kan worden uitgevoerd. Zonder inbreng van alle belangrijke partijen in het veld van het hartfunctie-onderzoek, komt er geen gedragen keurmerk. De NHV is de initiatiefnemer en zal samen met RONT (voorheen onderdeel van TNO) de coördinatie verzorgen.

Meer informatie over de aangesloten beroeps-verenigingen is te vinden op de website van NU’91 via www.nu91.nl/over-nu/beroepsverenigingen/ .