NU'91

TEN GELEIDE
OVER HET JAARVERSLAG

Ten geleide

Uitgangspunten van de verslaglegging

NU’91 is geen zorgorganisatie met een Wet Toelating Zorginstelling (WTZi-toelating). De bestuurlijke en toezichthoudende gremia conformeren zich wel zoveel als mogelijk is aan de voor de gezondheidszorg geldende wet- en regelgeving en cao ziekenhuizen. Daarom wordt bij dit jaarverslag gebruik gemaakt van het format ‘Jaarverantwoording Zorg’ van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). 

 

Wat is het jaarverslag?

Zorgorganisaties zijn wettelijk verplicht om elk jaar verantwoording af te leggen over de prestaties die zij op het terrein van de zorg- en dienstverlening en ondersteuning hebben verricht. In dit jaarverslag legt NU’91 verantwoording af over de activiteiten en resultaten die in het jaarplan van 2017 zijn geformuleerd en onderdeel uitmaken van het strategisch beleid 2015-2017.

Verantwoording wordt in eerste instantie afgelegd aan al onze leden en de bij ons aangesloten specifieke beroepsorganisaties (sbo´s). Statutair is vastgelegd dat het betreffende jaarverslag wordt goedgekeurd door de raad van toezicht en de ledenraad.

 

Leeswijzer

In dit jaarverslag wordt in hoofdstuk 1 het profiel van de organisatie beschreven om vervolgens in hoofdstuk 2 dieper in te gaan hoe het bestuur, het toezicht en de bedrijfsvoering zijn geregeld. In hoofdstuk 3 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de resultaten van de inspanningen van het afgelopen verslagjaar. Daarbij is af-geweken van het originele format en zijn zaken als belangenbehartiging, collectieve arbeidsvoorwaarden en internationaal opgenomen. De toelichting hierbij is dat NU’91 geen zorginstelling is onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), maar wel graag inzicht geeft in en verantwoording aflegt over de activiteiten van het afgelopen verslagjaar 2017. In de bijlagen treft u tenslotte de jaarrekening en het -organigram van NU’91.

Waar in dit jaarverslag wordt gesproken over verpleegkundigen en verzorgenden of onze achterban, dan worden daar nadrukkelijk ook onze aanverwante beroepsprofessionals en aangesloten specifieke beroepsorganisaties (sbo’s) onder verstaan. Dit zal worden aangegeven met een (*).