NU'91

HOOFDSTUK 3
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

3.4 Serviceloket

Op het Serviceloket wordt eerstelijns juridische hulp geboden aan leden van NU’91. Dat kan van vijf dagen in de week, twaalf uur per dag tussen 09:00 en 21:00 uur. Hierbij valt te denken aan vragen over de juridische positie van een zwangere vrouw, het vermeerderen of verminderen van contractuele uren en het bestaan van het recht op onregelmatigheidstoeslag.

Met regelmaat blijft het evenwel niet bij een enkel contact en worden leden in juridische kwesties gedurende een geheel traject bijgestaan. Zo behartigen de medewerkers van het Serviceloket met grote regelmaat de belangen van leden wiens dienstverband wordt beëindigd met wederzijds goedvinden middels een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’. Deze overeenkomsten worden door het Serviceloket juridisch getoetst en daar waar nodig worden er met de werkgever in kwestie onderhandelingen gevoerd om een voor onze leden zo gunstig mogelijk uitkomst te bereiken. Echter, ook in andere juridische kwesties worden de belangen van leden van begin tot eind door het Serviceloket behartigd. Leden krijgen niet altijd waar zij vanuit een cao recht op hebben. Het Serviceloket spreekt dergelijke werkgevers aan. Dit kan gaan om het overtreden van de Arbeidstijdenwet, een onjuiste vergoeding van wachtdagen, of het onjuist verrekenen van te weinig gewerkte uren.

Kortom, de vragen (en daarmee de werkzaamheden) op het Serviceloket zijn heel divers. In de meeste gevallen kunnen deze met een enkel telefonisch of schriftelijk contact naar tevredenheid worden afgehandeld. Soms worden er nadere stappen genomen en is het noodzakelijk aan de primaire vraag een vervolg te geven. 

Het Serviceloket is vijf dagen per week bereikbaar van 09:00 tot 21:00 uur. In 2017 heeft het ServiceLoket meer dan 3000 leden te woord gestaan. De meeste vragen waren afkomstig vanuit de VVT (43%) en de ziekenhuis (26%) sector. De vragen die binnen zijn gekomen gingen voornamelijk over; 

  • Wet- en regelgeving (Wet werk en zekerheid, arbeidstijdenwet, arbeidscontracten, opzegtermijnen) 
  • Problemen die zich afspelen tussen werkgever en werknemers en dan met name rondom disfunctioneren, (dreigend) ontslag en ziekteverzuim.
  • Cao’s (vakantie-uren, bereikbaarheidsdiensten en salaris(schalen)).