NU'91

HOOFDSTUK 3
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

3.6 Personeel

Op 31 december 2017 omvatte het NU’91 personeelsbestand 35 personen. In 2017 heeft NU’91 afscheid genomen van twee collega’s. Twee nieuwe collega’s en een oproepkracht hebben we mogen verwelkomen. De verhouding man/vrouw was 1:1.6 (13 mannen en 22 vrouwen).

 

Verzuimbeleid

De ingezette koers op verzuimbegeleiding is vervolgd. Dit heeft in 2017 geresulteerd in een verzuimpercentage van 3,9 %. Dit is beduidend lager dan in 2016 (5,9 %). Het langdurige verzuim is in 2017 geminimaliseerd. Er zijn een aantal frequent verzuim gevallen. Hiervoor is het afgesproken ziekteverzuim beleid gevolgd.

 

Opleidingsbeleid

In 2017 is het opleidingsbeleid geactualiseerd en gelijkwaardig aan de cao zieken-huizen. Er is blijvende aandacht voor opleiden en kennisdelen binnen NU’91. In 2017 is € 35.058,48 aan ontwikkelingskosten uitgegeven. De vier intervisie groepen voor medewerkers en MT zijn in 2017 voortgezet.

 

Arbobeleid

In 2017 is gestart met het actualiseren van het arbobeleid. De risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) vormt de basis van dit beleid. De RI&E vragenlijst is in samen-werking met medewerkers ingevuld. In 2018 zal het beleid verder vorm krijgen, -waarbij ook een nieuw werkbelevingsonderzoek zal worden uitgevoerd.

 

Overige zaken

  • In 2017 is een start gemaakt met het herbeschrijven van de NU’91 functieprofielen van medewerkers. NU’91 volgt hierin het FWG protocol uit de cao ziekenhuizen Ten behoeve hiervan is een interne bezwaarcommissie (IBC) opgericht.
  • Per 1 januari 2017 is er een klokkenluidersregeling van kracht. Er is een externe -vertrouwenspersoon aangesteld voor NU’91. Het jaarverslag van deze vertrouwenspersoon is separaat aangeboden.