NU'91

HOOFDSTUK 2
BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING

2.1 Bestuur

Hoewel NU’91 geen zorginstelling is, conformeert NU’91 zich aan de Zorgbrede Governancecode (ZGC) en andere geldende wettelijke kaders (o.a. de Wet Normering Topinkomens (WNT) daar waar het de beloning en bezoldiging betreft van bestuurder respectievelijk de leden van de raad van toezicht).

In 2017 is er op basis van de nieuwe Zorgbrede Governancecode een QuickScan uitgevoerd. Een afvaardiging van de raad van toezicht en de ledenraad zijn door de directiesecretaris geïnterviewd en de statuten en het huishoudelijk reglement zijn opnieuw tegen het licht gehouden met een afvaardiging vanuit de ledenraad. Op basis van de uitkomsten zijn er concrete voorstellen geformuleerd die door de raad van toezicht en de ledenraad zijn besproken en in 2018 definitief ter goedkeuring worden voorgelegd. Rond de zomer van 2018 zullen de aangepaste statuten langs de notaris gaan.


 

2.1.1 Bestuursstructuur

 

Het bestuur van NU’91 bestaat uit één natuurlijk persoon in de functie van voorzitter van de vereniging en is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter wordt benoemd door de ledenraad van NU’91. De huidige voorzitter van NU’91 is mw. drs. M.J. Kempff, MBA. 

De bestuurder is in loondienst van de organisatie, conform de cao ziekenhuizen. De inschaling van de bestuurder is gebaseerd op het functieprofiel dat in het huishoudelijk reglement staat beschreven, conform de cao ziekenhuizen. 

2.2. Samenstelling bestuur

 

mw. drs. M.J. Kempff, MBA

 

Functies en nevenfuncties bestuur
M.J. Kempff – voorzitter

Functie: Voorzitter van de vereniging NU’91 en directeur-bestuurder van de werkorganisatie.

(Neven)functies uit hoofde van de functie: Bestuurslid centraal bestuur CMHF, voorzitter sector zorg CMHF, bestuurslid  Stichting IZZ, voorzitter Stichting Sonnaville en lid raad van toezicht Calibris Contract.

Vrijwillige nevenfuncties: Voorzitter KNGU, lid raad van toezicht CVD Rotterdam, secretaris Stichting Roparun Palliatieve zorg en bestuurslid Kunststichting IJsselland ziekenhuis, lid Calibris Foundation.

2.3 Ledenraad

 

Beroepsorganisatie NU’91 is een vereniging met ruim 30.000 leden. De leden van de ledenraad vertegenwoordigen de leden van NU’91. De rol van de ledenraad staat in de statuten en in het huishoudelijk reglement. Leden van de ledenraad ontvangen een vastgestelde vergoeding van € 91,- per bijgewoonde vergadering en een reiskostenvergoeding.

In 2017 heeft de ledenraad afscheid genomen van twee leden:  mw. Schotsman en dhr. Van Meulen. Beiden hebben de maximale termijn van 12 jaar in de ledenraad doorgemaakt. De leden mw. Verduin en dhr. De Bruijn zijn beiden voor de tweede en laatste keer herbenoemd voor een periode van vier jaar tot 2021. Op 31 december 2017 bestond de ledenraad uit de volgende 13 personen:

 

Samenstelling van de ledenraad Functies
dhr. G. Droste Coördinator
dhr. W.A.M. Aerts Lid
dhr. J.C.M. van den Bosch Lid
mw. H.M.J. Brookhuis Bijzonder lid; onderwijs branche
dhr. E.P.R. de Bruijn Lid
mw. T. Hoogendoorn Lid
mw. C.W. Verduin Lid
mw. J. Kuperus Lid
mw. M. Lensen Lid
mw. K. Stuit Lid
dhr. K. Geenen Lid
dhr. T. Vink Lid
dhr. J. Witteveen Bijzonder lid; gepensioneerd

 


2.3.1 Activiteiten ledenraad

 

De leden van de ledenraad vergaderen statutair vier keer per jaar (twee vergaderingen, twee themadagen). In de vergaderingen komen de (jaar)stukken aan bod waar de ledenraad goedkeuring aan moet geven.  Dit zijn het strategisch beleidsplan, de kaderbrief, het jaarplan, het contributievoorstel, de begroting en het jaarverslag en de jaarrekening. 

In het voorjaar heeft de ledenraad tijdens zijn themabijeenkomst gesproken met de coördinerend specialistisch inspecteur Verpleging & Verzorging van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en een senior zorginkoper GGZ van verzekeraar A.S.R. Daarbij is uitleg gegeven over de rol van de IGZ waar het gaat om handhaving van kwaliteit en veiligheid en de rol van zorgverzekeraars ten aanzien van zorginkoop/controle op rechtmatigheid van zorg. Hiermee is meer duidelijkheid gegeven over de rol van beide partijen in relatie tot administratieve lasten.

In het najaar stonden de onderwerpen toekomstbestendige beroepen V&V en duurzame inzetbaarheid/generatiepact centraal.

Twee gastspreken vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) hebben verteld hoe het JBZ verpleegkundige op mbo en hbo-niveau in de transitiefase heeft voorbereid en begeleidt naar de nieuwe beroepsprofielen en de daarbij horende competenties. De cao-onderhandelaren hebben een presentatie verzorgd en uitleg gegeven over duurzame inzetbaarheid en de standpunten van NU’91 hierover. 

 


2.4 Toezichthoudend orgaan

 

De raad van toezicht van NU’91 houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Minstens zes maal per jaar wordt er vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder. Tijdens elke vergadering zijn leden van de raad van toezicht door de bestuurder geïnformeerd over de activiteiten van de organisatie door middel van een stand van zaken notitie, managementinformatie en knipselkrant.

De volgende documenten worden ter goedkeuring statutair aan de raad van toezicht voorgelegd alvorens deze aan de ledenraad worden voorgelegd: strategisch beleidsplan, kaderbrief, jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening.

Leden van de raad van toezicht ontvangen een vaste bezoldiging die door de ledenraad is goedgekeurd. 

 


Samenstelling raad van toezicht

• mw. drs. A.J. Veldman
• dhr. A.R.J. Maessen
• dhr. mr. W. Meurs
• dhr. dr. A. Geurtsen, RC
• mw. drs. E.H. Smit

Functies en nevenfuncties

A.J. Veldman – Voorzitter
Functie: Eigenaar van Contentum Consultancy & Transitiecoaching
Nevenfuncties: Vicevoorzitter raad van toezicht bij OPO Borger-Opdoorn en lid raad van toezicht MEE Amstel & Zaan.

A.R.J. Maessen – Lid
Functie: Beleidsmedewerker Radboud UMC/St. Radboud Health Academy.

W. Meurs Gepensioneerd

A. Geurtsen Lid
Functie: Consultant bij Next Thinking.
Nevenfuncties: Lid raad van toezicht SLO (Nationaal Expertise Centrum), lid raad van toezicht Alliantie Voortgezet Onderwijs, lid raad van toezicht Lister en executive director RC-opleiding Erasmus Universiteit.

E.H. Smit – Lid
Functie: Eigenaar bij 4Sophia en zorgmanager bij ProJventus.
• Nevenfuncties: Secretaris van de werkgroep mental health van de European Forum for Primary Care, bestuurslid bij Stichting Noodopvang Stedenwijk en bestuurslid bij Roeivereniging Pampus.

2.4.1 Activiteiten raad van toezicht

 

Met verdriet heeft de raad van toezicht eind 2017 kennis genomen van het overlijden van dhr. Meurs als lid van de raad van toezicht. Dhr. Meurs was sinds januari 2014 lid van de raad van toezicht en werd gerespecteerd om met name zijn juridische expertise. De ledenraad heeft mw. mr. Van der Windt met ingang van 1 januari 2018 benoemd als zijn opvolger.

Dhr. Maessen is met ingang van 1 december door de ledenraad voor de tweede en tevens laatste keer herbenoemd als lid van de  raad van toezicht   voor een periode van vier jaar.

 

Implementatie Zorgbrede Governancecode

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe Zorgbrede Governancecode (ZGC) van kracht. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. [1] NU’91 is geen zorginstelling die valt onder de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi), maar conformeert zich wel aan de uitgangspunten van de ZGC. Op basis van een uitgebreide QuickScan zijn twee leden van de raad van toezicht en één lid van de ledenraad geïnterviewd en zijn de statuten en het huishoudelijk reglement tegen het licht gehouden. De uitkomsten zijn binnen het MT, de raad van toezicht en de ledenraad teruggekoppeld en besproken.

[1] BoZ (2017). Governancecode zorg. Geraadpleegd op het World Wide Web in januari – februari 2017 via: http://www.governancecodezorg.nl/.

 

Belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Leden van de raad van toezicht mogen na aftreden niet binnen drie jaar bestuurder worden en vice versa.
  • Opstellen geschillenregeling voor driehoek raad van toezicht-bestuurder-ledenraad.
  • Maximaal één herbenoemingstermijn van vier jaar.
  • Opstellen toezichtsvisie door raad van toezicht
  • Permanente scholing en ontwikkeling
  • Risicobeheersing periodiek agenderen.

 

Professionalisering

In 2017 heeft de raad van toezicht deelgenomen aan ‘Kijk in de spiegel’. Doel van deze werkvorm – die in twee sessies is gevolgd - is leren met elkaar en reflecteren op elkaar en het gezamenlijk handelen als raad van toezicht om daarmee ideeën en blinde vlekken in beeld te krijgen. Met deze inzichten kan men handelen in het  toezichthouden verder ontwikkeling c.q. aanscherpen.

 

Fiscale regelingen

Per 1 januari 2017 geldt de fiscale hoofdregel dat een toezichthouder buiten de loonadministratie om moet worden uitbetaald.  Wanneer de toezichthouder en de organisatie waarop zij toezicht houden dit wensen, kan onder voorwaarden ook na 1 januari 2017 alsnog via de loonadministratie worden uitbetaald (opting-in). De instelling houdt dan loonheffing en de Zvw-bijdrage in. Leden van de raad van toezicht hebben aangegeven of zij wel of geen gebruik c.q. in aanmerking komen voor deze opting-in regeling.

 

Strategische thema’s

• NU’91-online

Met de presentatie van de eerste digitale vakbond had (en heeft) NU’91 een nationale primeur. Het afgelopen jaar is uitgebreid aandacht geschonken aan de verdere marketing en activatiecampagne van deze nieuwe vorm van dienstverlening.

 

• Internationale lidmaatschappen

Door het MT is aan de raad van toezicht en aan de ledenraad de vraag voorgelegd om mee te denken over de voor- en nadelen van internationale lidmaatschappen (i.c. lidmaatschap van de international Council of Nurses) die ondersteunen in het maken van een afgewogen beslissing om dergelijke lidmaatschappen voort te zetten. De vraag is vanuit meerder perspectieven bekeken en besproken. Een definitief besluit over al dan niet aanhouden van het lidmaatschap zal in 2018 worden genomen.

 

• Collectieve karakter versus individualisatie

Een belangrijke trends die van invloed is op een beroepsorganisatie is de individualisatie binnen de maatschappij. Dat heeft ook invloed heeft op de wensen, behoeften en verwachtingen van onze achterban. Moet NU’91 zich aansluiten bij een koepelorganisatie en zelf een worden? Of moet NU’91 zich puur op individuele belangenbehartiging richten? Het antwoord op deze vraag is dat NU’91 ervoor waakt dat het collectieve belang voor de hele achterban in balans is met dat van het individuele lid. Dit betekent dat NU’91 continu bezig is geweest om haar dienstverlening onder de loep te nemen en waar nodig te verbeteren. Tijdens de ontwikkeling van het strategisch beleid 2018-2020 en het jaarplan 2018 is daar uitvoerig over nagedacht.

2.5 Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur

 

De bestuurder vervult tevens de functie van voorzitter van de vereniging. Daarom is de bestuurder tevens voorzitter van de ledenraad van NU’91. Zij is echter geen lid van de ledenraad en heeft dus geen stemrecht. Aan het voorzitterschap van de ledenraad zijn bevoegdheden, taken en verplichtingen verbonden die in de statuten zijn neergelegd. In het Huishoudelijk Reglement zijn regels en uitgangspunten uitgewerkt met betrekking tot het functioneren van de ledenraad. Een aantal van deze bepalingen worden door de statuten opgelegd. Daarnaast heeft de ledenraad uitgesproken dat zij wil werken conform de Zorgbrede Governancecode.

De verantwoordelijkheden van de ledenraad en raad van toezicht zijn statutair vastgelegd en nader geregeld in een Reglement Ledenraad, Reglement Raad van toezicht en Reglement Remuneratiecommissie die onderdeel uitmaken van het huishoudelijk reglement. Voor de voorzitter en leden van de raad van toezicht zijn er profielschetsen beschikbaar en is er een rooster van af- en aantreden. Voor een adequate bedrijfsvoering zijn de belangrijkste onderdelen opgenomen in een planning-en-control cyclus.

Tot slot is er een financiële commissie. Deze commissie heeft geen statutaire status noch bevoegdheden. De financiële commissie bestaat uit drie leden van de ledenraad (waaronder de coördinator) en twee leden van de raad van toezicht. De financiële commissie vergadert twee keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden de jaarrekening, de begroting, het contributievoorstel, de kaderbrief en het jaarplan besproken.