NU'91

HOOFDSTUK 3
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

3.1 Inleiding

Hieronder volgt een korte en bondige samenvatting van resultaten van de activiteiten uit het jaarplan 2017.

 

3.1.1 | We zijn er NU en straks

In 2017 heeft NU’91 verder gewerkt aan de ontwikkeling en het opstellen van een nieuw strategisch beleid voor de jaren 2018 tot en met 2021. Als onderdeel daarvan is voortgeborduurd op de oriëntatiefase eind 2016. Daarin zijn op basis van een destep en swot analyse de belangrijkste uitkomsten naar voren gekomen. Deze zijn ondergebracht in drie thema’s: zichtbaarheid, van student tot pensioen en maatwerk voor onze leden.

Op basis van gesprekken met onze achterban (e.g. klankbordgroep ziekenhuizen en onze eigen specifieke beroepsorganisaties), gesprekken met externe experts uit het veld en onze eigen kennis zijn nieuwe inzichten verworven en bestaande belangrijke vraagstukken bevestigd. Voorbeelden hiervan zijn de toekomst en visie op (collectieve) arbeidsvoorwaarden, waaronder bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, flexibilisering van cao’s en de balans tussen collectieve en individuele belangenbehartiging. Dit laatste onder invloed van maatschappelijke trends. 

 

3.1.2 | Professionalisering vereniging en bedrijf

NU’91 heeft naast ontwikkeling die van invloed zijn op de beroepsvoorwaarden van onze leden en achterban ook te maken met ontwikkelingen die van invloed zijn op NU’91 als organisaties. De twee belangrijkste waren/zijn nog steeds de invoering van de nieuwe Zorgbrede Governancecode (ZGC) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De ZGC is sinds 1 januari 2017 van kracht, de nieuwe AVG is de Europese opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die op 25 mei 2018 ingaat. NU’91 is in 2017 begonnen om alle systemen, procedures en beleid in overeenstemming te brengen en te implementeren in lijn van de AVG.

 

3.1.3 | Zien en gezien worden

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen verzamelde NU’91 honderden reacties van verpleegkundigen, verzorgenden, studenten en docenten. Zij schreven hun zorgen, wensen en ideeën op voor de nieuwe regering. Op 16 maart – de dag na de verkiezingen – stond NU’91 met taart voor de grootste winnaars op het Binnenhof. Daar is uitgebreid gesproken met de woordvoerders zorg van het CDA, GroenLinks, SP en 50+. De belangrijkste zorgen, wensen en ideeën hebben we daar overgebracht. In de loop van het verdere jaar zijn de gesprekken met politieke partijen voortgezet.

Maar er was meer dan deze kaartenactie. Na weken van voorbereiding verschenen er “opeens” video’s op YouTube en werden grote posters op ca. 300 trein-stations verspreid. Daarin werd het Nederlandse publiek op confronterende wijze geattendeerd op de vraag Wacht Nederland tot er geen verpleegkundigen meer zijn? De reacties kwamen in grote getallen.
De Facebook pagina werd overspoeld met positieve berichten over deze campagne. NU’91 ontving vanuit diverse kanten (pers, politiek, werkgevers, werk-nemers) reacties met de vraag of wij achter deze campagne zaten. Langzamerhand werd duidelijk dat, dit inderdaad het geval was.

Een andere belangrijk resultaat dat NU’91 in 2017 heeft behaald is de betaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT). In alle cao’s heeft NU’91 deze zwaarbevochte regeling voor ORT tijdens verlof en over het verleden, binnengesleept. De afwikkeling is nog niet definitief, maar na enkele jaren is het succes van deze regeling vastgelegd in de cao!

NU’91 was daarnaast ook weer zichtbaar op mbo en hbo opleidingen. Maar liefst 109 onderwijsinstellingen werden bezocht (ROC: 100; HBO-V: 9). Er werden gastlessen verzorgd en presentaties gegeven. Daarin werd veel aandacht besteed hoe stagiaires om kunnen gaan met stageproblematiek als bijvoorbeeld geen of lage stagevergoeding, pauzes, een veilige werkomgeving en het wel of niet aannemen van een werkopdracht.

NU’91 bewijst hiermee dat zij een belangrijke en waardevolle beroepsorganisatie is voor studenten en scholieren verpleegkunde en verzorgende IG. Dit werd verder bevestigd in het feit dat s.v. Cura zich inmiddels als derde studievereniging bij NU’91 heeft aangesloten. Een feit waar we met recht trots op mogen zijn en wij erg belangrijk vinden. Deze jonge en nieuwe zorgprofessionals zorgen er op hun beurt voor dat NU’91 meegaat met nieuwe ontwikkelingen, up to date blijft met haar dienstverlening en dat deze adequaat aan blijft sluiten.

 

3.1.4 | Beroepsvoorwaarden

Naast arbeidsvoorwaarden vormt beroepsinhoud de ander belangrijke pijler van NU’91. Gedurende het hele jaar is NU’91 een van de belangrijkste betrokken partijen om de stem voor verpleegkundigen en verzorgenden* te vertolken. Hieronder de vier belangrijkste voorbeelden:

 

  • Veel aandacht is het afgelopen jaar uitgegaan naar het project Toekomstbestendige beroepen V&V. NU’91 heeft op verschillende plekken presentaties en voorlichting gegeven over de nieuwe beroepsprofielen en over de overgangsregeling voor mbo en inservice opgeleiden. Dat deden we niet alleen voor onze leden, maar ook op verzoek van zorginstellingen.
  • In de regiegroep heeft NU’91 haar inhoudelijke visie op het dossier toekomstbestendige beroepen neergelegd. Dit is meegenomen in het advies aan de minister.
  • Onderzoek naar een “beroepsinhoudelijke leerstoel” is gestart en zal in 2018 zijn beslag krijgen.
  • Ook aan het tuchtrecht is veel aandacht besteed. Op de website van NU’91 en in het magazine Zorg anno NU is algemene informatie verstrekt en is er verschillende casuïstiek behandeld. 
  • Ondersteuning geboden bij het oprichten van Verpleegkundige Adviesraden (VAR-en).
  • Tijdens bijeenkomsten van the International Council of Nurses (ICN) en the European Federation of Nurses Associations (EFN) zijn verschillende beroepsvoorwaardelijke thema’s besproken (zie internationaal par. 3.5).
  • Tot slot heeft NU’91 afspraken gemaakt met World Skills Netherlands voor een bijdrage van NU’91 aan de finale op de internationale wedstrijd. Dit was door middel van een attentie aan en een duo interview met de landelijke finalisten. Dit is mede gefinancierd door een subsidie van Stichting Sonnaville.