NU'91

HOOFDSTUK 3
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

3.2 Belangenbehartiging

In 2017 heeft NU’91 123 sociale akkoorden gesloten met werkgevers vanuit de hele zorgsector. De meeste sociale akkoorden werden gesloten in de VVT sector (N=43) gevolgd door de ziekenhuizen (N=35), de GGZ (N=23) en GHZ (N=17).

De belangrijkste zaken waarover NU’91 het afgelopen jaar met werkgevers in gesprek ging in het kader van belangenbehartiging op instellingsniveau betroffen zijn op de volgende pagina nader toegelicht:

  • De werkgelegenheid: Voor wat betreft NU’91 geldt dat zorgprofessionals in principe een werkgelegenheidsgarantie hebben. NU’91 heeft het afgelopen jaar gezien dat dit gemakkelijker is te realiseren dan de afgelopen jaren doordat er eerder een tekort dan een overschot aan zorgprofessionals wordt geconstateerd. In een enkel geval kon dit niet worden gerealiseerd doordat zorgorganisaties deze garantie niet waar konden maken. Mocht een zorgorganisatie dit kunnen onderbouwen, dan zal in deze gevallen de inzet van NU’91 gericht zijn op het maken van afspraken over het begeleiden van de betreffende zorgprofessionals naar een functie buiten de instelling. In dit verband dringt NU’91 er bij werkgevers op aan om te komen tot een strategische personeelsplanning. Dit zal er voor zorgen dat er in de toekomst nadrukkelijk minder overschotten en tekorten aan zorgprofessionals zullen optreden. NU’91 constateert dat een dergelijke strategische personeelsplanning nog bij veel werkgevers ontbreekt.
  • De salarisgarantie: NU’91 maakt afspraken over een volledige salarisgarantie voor werknemers die ten gevolge van een reorganisatie in een lagere/passende functie worden geplaatst. Dit wil zeggen dat deze werknemers het salaris behouden in de oorspronkelijke schaal en dat zij ook doorgroeien naar het maximum van de oorspronkelijke schaal, mits zij dit nog niet hebben bereikt. NU’91 streeft ernaar dat de werknemers die in een lagere schaal zijn geplaatst zo mogelijk weer een functie krijgen aangeboden op het oorspronkelijke niveau. Belangrijk voor NU’91 is dat deze werknemers in de gelegenheid worden gesteld om de competenties die nodig zijn voor het uitoefenen van de oorspronkelijke functie op peil te houden.
  • Objectieve plaatsingsprocedure: NU’91 maakt in sociale plannen afspraken over een objectieve herplaatsingsprocedure. Over het algemeen zal hiervoor het afspiegelingsprincipe worden toegepast.

 

Gedurende de onderhandelingen met de werkgever vindt er in nagenoeg alle gevallen overleg plaats met de NU’91 vakbondsconsulenten (indien die er zijn binnen de instelling) en de ondernemingsraad. In sommige gevallen zal er ook (tussentijds) overleg met de leden plaatsvinden. Leden van NU’91 worden altijd in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over een in een sociaal plan vastgelegd resultaat.

Tot slot geldt dat wanneer er geen sociale akkoorden worden afgesloten, NU’91 wel in dialoog is met zorginstellingen. Er wordt dan gesproken over de uitwerking van ambities op andere thema’s, waaronder op het gebied van personeelsbeleid als functiewaardering, duurzame inzetbaarheid of het generatiepact.