NU'91

TEN GELEIDE
OVER HET JAARVERSLAG

Ten geleide

Uitgangspunten van de verslaglegging

NU’91 is geen zorgorganisatie met een Wet Toelating Zorginstelling (WTZi-toelating). De bestuurlijke en toezichthoudende gremia conformeren zich wel zoveel als mogelijk is aan de voor de gezondheidszorg geldende wet- en regelgeving en cao ziekenhuizen. Daarom wordt bij dit jaarverslag gebruik gemaakt van het format ‘Jaarverantwoording Zorg’ van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG).

Wat is het jaarverslag?

Zorgorganisaties zijn wettelijk verplicht om elk jaar verantwoording af te leggen over de prestaties die zij op het terrein van de zorg- en dienstverlening en ondersteuning hebben verricht. [1] In dit jaarverslag legt NU’91 verantwoording af over de activiteiten en resultaten die in het jaarplan van 2016 zijn geformuleerd en onderdeel uitmaken van het strategisch beleid 2015-2017.  

Verantwoording wordt in eerste instantie afgelegd aan al onze leden en de bij ons aangesloten specifieke beroepsorganisaties (sbo’s). Statutair is vastgelegd dat het betreffende jaarverslag wordt goedgekeurd door de raad van toezicht en de ledenraad. 

Leeswijzer

In dit jaarverslag wordt in hoofdstuk 1 het profiel van de organisatie beschreven om vervolgens in hoofdstuk 2 dieper in te gaan hoe het bestuur, het toezicht en de bedrijfsvoering zijn geregeld. In hoofdstuk 3 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de resultaten van de inspanningen van het afgelopen verslagjaar. Daarbij is afgeweken van het originele format en zijn zaken als belangenbehartiging, collectieve arbeidsvoorwaarden en internationaal opgenomen.

[1] CIBG (2017). Jaarverslagen zorg. Geraadpleegd op het World Wide Web op 21 maart 2017 op: www.jaarverslagenzorg.nl.