NU'91

HOOFDSTUK 3
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

3.2 Jaarplan

Hieronder zal op hoofdlijnen een terugblik op de doelen uit het jaarplan 2016 worden beschreven.

Mensen

Naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidonderzoek in 2015, is in 2016 gestart met een intervisietraject onder leiding van BMC. Alle medewerkers konden zich op vrijwillige basis aanmelden voor deelname aan deze intervisie. Het MT neemt ook deel aan de intervisiebijeenkomsten apart van de medewerkers. Op deze manier kunnen medewerkers in een veilige omgeving deelnemen. De reacties zijn erg enthousiast en op verzoek van de medewerkers is besloten om de intervisiebijeenkomsten in 2017 te continueren.

Middelen

Vanuit de geformuleerde ambities in het huidige strategisch beleid (‘Zichtbaarheid met impact’) heeft NU’91 de volgende stap gezet naar een representatieve beroepsorganisatie.

NU’91 heeft op maar liefst 100 onderwijsinstellingen gastlessen gegeven aan scholieren en studenten. Er zijn in totaal 89 ROC’s en 11 HBO onderwijsinstellingen bezocht. Tijdens deze gastlessen heeft NU’91 aandacht gegeven aan beroepsinhoudelijke en arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken van scholieren en studenten en is veel casuïstiek behandeld vanuit de stagesituatie. NU’91 constateert dat deze gastlessen erg op prijs worden gesteld met enthousiaste reacties na afloop. 

Ook zijn er het afgelopen jaar veel sociale akkoorden afgesloten binnen instellingen en was er veel te doen omtrent het cao akkoord in de VVT sector. Het afgelopen jaar heeft NU’91 leden structureel geïnformeerd over het resultaat van diverse trajecten en is hun input of instemming gevraagd. Ook zijn er eind 2016 drie video’s (vlogs) gemaakt voor op Facebook waarin de onderwerpen 1) cao VVT, 2) ort afspraken en 3) verlof nader zijn uitgelegd. Deze vlogs bleken een groot succes en zijn massaal bekeken en gedeeld.

Door middel van een nieuwe bladformule is de Zorg anno NU geheel vernieuwd qua ‘look and feel’ en veel meer op onze leden geschreven. De redactie wordt sindsdien intern gevoerd. De reacties zijn positief.

Stakeholders

In het eerste kwartaal van 2016 heeft NU’91 een actieve bijdrage geleverd aan de internetconsultatie van het ministerie van VWS, inzake het inkoopbeleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In het tweede kwartaal heeft NU’91 een vragenlijst ingevuld die heeft bijgedragen aan de herziening van de Zorgbrede Governancecode van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

Tijdens de bijeenkomst van de European Federation of Nurses Associations (EFN) heeft NU’91 met een indrukwekkende speech aandacht gevraagd voor verpleegkundigen in conflictgebieden en opgeroepen tot een gezamenlijk statement. Dat statement is door NU’91 opgesteld en door alle leden van de EFN (35 landen; ruim 980.000 leden) ondersteund. Verder is in 2016 begonnen met een lobbyplan dat in 2017 verder zal worden uitgerold.

In december 2016 heeft de Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS) zich aangesloten bij NU’91. VITHaS is een vereniging voor paramedici die werkzaam zijn op het gebied van invasieve hartstimulatie ter bestrijding van brady- en tachyaritmieen en kent 234 leden.

Cultuur

De kwartaalbijeenkomsten zijn het afgelopen jaar goed bezocht. Medewerkers zijn verschillende keren geïnformeerd over de nieuwe procedure voor totstandkoming van het strategisch beleid 2018/20 en de tussentijdse uitkomsten, maar ook over individuele belangenbehartiging en de stand van zaken rondom ORT kwesties.

Structuur

Zoals eerder beschreven heeft de raad van toezicht zich aangesloten bij de NVTZ en is de bezoldiging opnieuw vastgesteld. Verder zijn er voorbereidingen gemaakt om in 2017 stapsgewijs de Zorgbrede Governancecode te implementeren. De ledenraad heeft naast goedkeuring van de jaarstukken veel werk verricht om de verschillende vacatures in te vullen, met succes.

Positie en zichtbaarheid

Om de positie van de leden van NU’91 te versterken en in het algemeen de emancipatie van verpleegkundigen en verzorgenden binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen te stimuleren, zijn zichtbaarheid en ledenaantallen belangrijke onderdelen. 

De doelstelling om minimaal vier maal per jaar zichtbaar te zijn in de landelijke media is ruimschoots gehaald. NU’91 is wekelijks in verschillende media verschenen (zie Communicatie).

Op 1 december 2016 stonden 32.032 leden ingeschreven. Daarmee is nog steeds sprake van een stijging in het aantal leden, maar de ontwikkeling blijft achter bij de wens van 36.000 leden eind 2017. Positief is echter wel de ontwikkeling van het aantal leden onder de 35 jaar naar ruim 4500 en de aansluitingsovereenkomst van studentenvereniging Hysteria uit Nijmegen.

Belangrijke thema’s

In het eerste kwartaal is de pilot avondopenstelling geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten is een plan gemaakt om de opening van het Service Loket definitief te continueren, waarbij leden van 09:00 tot 21:00 uur terecht kunnen met beroepsvoorwaardelijke (veelal arbeidsrechtelijke) vragen. 

Een ander in het oog springend onderwerp is het live gaan van NU’91 online. De  eerste en enige online vakbond in Nederland. Het afgelopen verslagjaar hebben zich helaas nog veel technische oneffenheden gepresenteerd. Dit had tot gevolg dat pr en marketing vertraging hebben opgelopen. In 2017 zal hier een versnelling op worden ingezet.

Meer werkplezier en ‘morgen werken we veiliger’, tuchtrecht informatie, Nightfever events en bijdragen aan de ontwikkeling van het nieuwe beroepsprofielen. NU’91 heeft het afgelopen jaar op talloze plekken en in verschillende projecten bijgedragen aan beroepsinhoudelijke activiteiten. Dit is gedaan door middel van presentaties, overleggen met de VAR, in klankbordgroepen en stuurgroepen. Daarbij is veel en intensief samengewerkt met zorg- en onderwijsinstellingen.