NU'91

HOOFDSTUK 2
BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING

2.1 Bestuur

Hoewel NU’91 geen zorginstelling is, wil NU’91 zich conformeren aan de Zorgbrede Governancecode (ZGC) en andere geldende wettelijke kaders (o.a. de Wet Normering Topinkomens (WNT), daar waar het de beloning en bezoldiging betreft van bestuurder respectievelijk de leden van de raad van toezicht). In 2016 is een start gemaakt met de voorbereiding stapsgewijs de ZGC in te gaan voeren. De daadwerkelijke invoering en operationalisatie gaan plaatsvinden vanaf 2017, omdat de huidige ZGC wordt herzien en met ingang van 1 januari 2017 zal worden ingevoerd. Bij deze invoering zullen bestuur, raad van toezicht en de ledenraad betrokken zijn. 


 

2.2 Bestuursstructuur

 

Het bestuur van NU’91 bestaat uit één natuurlijk persoon in de functie van voorzitter van de vereniging en is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter wordt benoemd door de ledenraad van NU’91. De huidige voorzitter van NU’91 is mw. drs. M.J. Kempff, MBA.

De bestuurder is in loondienst van de organisatie, conform de cao ziekenhuizen. De inschaling van de bestuurder is gebaseerd op het functieprofiel dat in het huishoudelijk reglement staat beschreven, conform de cao ziekenhuizen. Deze beloning valt ruim onder de WNT norm.

Samenstelling van het bestuur (Neven)functies
Uit hoofde van de functie
Vrijwillige functies

Mw. drs. M.J. Kempff, MBA
Voorzitter NU’91

 

CMHF
Bestuurslid centraal bestuur

CMHF
Voorzitter sector zorg

Stichting IZZ
Bestuurslid

Calibris Contract
• Bestuurslid 

KNGU
Voorzitter

CVD Rotterdam
Lid raad van toezicht

Stichting Roparun Palliatieve zorg
Secretaris

Kunststichting IJsselland ziekenhuis
• bestuurslid

 


2.3 Ledenraad

 

Beroepsorganisatie NU’91 is een vereniging en in een grote vereniging als NU’91 worden de meer dan 30.000 leden statutair vertegenwoordigd door de ledenraad. De rol van de ledenraad staat in de statuten en in het huishoudelijk reglement. Leden van de ledenraad ontvangen een vaste vergoeding van € 91,- per bijgewoonde vergadering en een reiskostenvergoeding.

Op 31 december 2016 bestond de ledenraad uit de volgende 15 personen:

 

Samenstelling van de ledenraad Functies
dhr. G. Droste Coördinator
dhr. W.A.M. Aerts Lid
dhr. J.C.M. van den Bosch Lid
mw. H.M.J. Brookhuis Bijzonder lid; onderwijs branche
dhr. E.P.R. de Bruijn Lid
mw. T. Hoogendoorn Lid
mw. C.W. Verduin Lid
mw. J. Kuperus Lid
mw. M. Lensen Bijzonder lid; student
dhr. R. van Meulem Lid
mw. Y.N. Schotsman Lid
mw. K. Stuit Lid
dhr. K. Geenen Lid
dhr. T. Vink Lid
dhr. J. Witteveen Bijzonder lid; gepensioneerd

 


2.3.1 Activiteiten ledenraad

 

De leden van de ledenraad vergaderen statutair vier keer per jaar (twee vergaderingen, twee themadagen). In de vergaderingen komen de (jaar)stukken aan bod waar de ledenraad goedkeuring aan moet geven. Dit zijn het strategisch beleidsplan, de kaderbrief, het jaarplan, het contributievoorstel, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.

In 2016 heeft de ledenraad afscheid genomen van twee leden: mw. Herbschleb en dhr. Van Heusden. Daarnaast zijn er vier kandidaten toegetreden; mw. Stuit, mw. Lensen, dhr. Vink en dhr. Geenen. Het zoeken naar geschikte leden bleek een lastige opgave en de ledenraad is daarom erg blij met de nieuwe leden, waarbij ook de afspiegeling vanuit de sectoren en leden goed is vertegenwoordigd.

Tijdens twee themadagen (voorjaar en najaar) heeft de ledenraad stilgestaan bij de ontwikkelingen die plaatsvinden rondom collectieve arbeidsvoorwaarden (o.a. flexcontracten en decentralisatie van cao afspraken) en de rol van zorgverzekeraars & zorgverzekeringen (o.a. functie van en trends in zorgverzekeringen en kwaliteit versus kosten).

 


2.4 Toezichthoudend orgaan

 

De raad van toezicht van NU’91 houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Minstens zes maal per jaar is er vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder. Tijdens elke vergadering zijn leden van de raad van toezicht door de bestuurder geïnformeerd over de activiteiten van de organisatie door middel van een stand van zaken notitie, managementinformatie en knipselkrant.

De volgende documenten worden ter goedkeuring statutair aan de raad van toezicht voorgelegd, alvorens deze aan de ledenraad worden voorgelegd: strategisch beleidsplan, kaderbrief, jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening.

Leden van de raad van toezicht ontvingen tot 31 december 2016 een vaste vergoeding van € 91,- per bijgewoonde vergadering en een reiskostenvergoeding. Met ingang van 1 januari 2017 is deze regeling gewijzigd (zie kopje Bezoldiging onder Activiteiten raad van toezicht).

 

De samenstelling van de raad van toezicht was op 31 december 2016 als volgt:

 

 


Samenstelling raad van toezicht Benoeming Huidige functie(s)/nevenfunctie(s)

mw. drs. A.J. Veldman
Voorzitter

 

Eerste benoeming: 
10-2015
Herbenoembaar: 
2019

Huidige functie:
- Contentum, Consultancy & Transitiecoaching
Eigenaar
Nevenfunctie:
- VO de Vechtstreek
Voorzitter raad van toezicht
- MEE Amstel & Zaan
Lid raad van toezicht

dhr. A.R.J. Maessen
Lid

 

Eerste benoeming:
11-2009
Herbenoembaar:
2017

Huidige functie:
- Radboud UMC St. Radboud, Health Academy
Beleidsmedewerker

dhr. mr. W.F.G.Meurs
Lid

 

Eerste benoeming:
01-2014
Herbenoembaar:
2018

Huidige functie:
N.v.t. (gepensioneerd)

dhr. dr. A. Geurtsen, RC
Lid

 

Eerste benoeming:
01-2014
Herbenoembaar:
2018

Huidige functie:
- Next Thinking Consultant
Nevenfuncties:
- SLO, nationaal expertise centrum
Lid raad van toezicht
- Alliantie Voortgezet Onderwijs
Lid raad van toezicht
- Lister
Lid raad van toezicht
- ROCTOP Amsterdam & Almere
Lid raad van toezicht
- PCOU/Willibrord
Lid raad van toezicht
- Vereniging van Registercontrollers
Bestuurslid 

mw. drs. E.H. Smit
Lid

 

Eerste benoeming:
04-2014
Herbenoembaar:
2018

Huidige functie:
- 4sophia
Wetenschappelijk onderzoeker
- Pro Juventus, Centrum voor jeugd en 
(jong)volwassenen psychiatrie

Zorgmanager 
Nevenfuncties:
- European Forum for Primary Care
Secretary Working group mental health
- Sitchting Noodopvang Stedenwijk
Bestuurslid
- Roeivereniging Pampus
Bestuurslid

 


2.4.1 Activiteiten raad van toezicht

 

Nieuwe accountant

Naar aanleiding van ervaringen met BDO heeft NU’91 voor de interim- en eindejaarscontrole (incl. controle ledenadministratie NU’91 en haar sbo’s inzake de werkgeversgelden) in 2016 een offertetraject doorlopen op zoek naar een ander accountantskantoor. Dit is Van Ree Accountants geworden.

Lidmaatschap NVTZ

Om het eigen functioneren van de raad van toezicht als geheel verder te ontwikkelen c.q. te verbeteren hebben alle leden van de raad van toezicht zich met ingang van 1 maart 2016 aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). De NVTZ is een onafhankelijke vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen.

Bezoldiging

De huidige bezoldiging was gebaseerd op sterk verouderde documenten en niet meer actueel. Onder invloed van maatschappelijke discussies ligt er meer en uitgebreidere verantwoordelijkheid bij leden van raden van toezicht in het (semi)publieke domein. Dit was voor de raad van toezicht aanleiding om de huidige bezoldiging opnieuw vast te stellen. Het voorstel is eind 2016 bij de ledenraad ingebracht en goedgekeurd.

Reglement Remuneratie Commissie NU’91

De raad van toezicht heeft het afgelopen verslagjaar een nieuw reglement vastgesteld – het ‘Reglement Remuneratie Commissie NU’91. Dit reglement regelt de beoordeling van de bestuurder van NU’91. Dit is door de ledenraad na de zomer goedgekeurd en toegevoegd aan het huishoudelijk reglement.

Spreiding banktegoeden

Naar aanleiding van signalen in de media en vanuit het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de Deutsche Bank niet door de stresstest komt, heeft NU’91 in nauw overleg met de raad van toezicht en de financiële commissie besloten om een deel van de tegoeden die bij de Deutsche Bank stonden, te spreiden naar een derde bank. [2] Na een offertetraject is de beslissing genomen om een deel van de tegoeden onder te brengen bij de Rabobank. Daarbij waren rente, rating en zakelijke ondersteuning van doorslaggevende betekenis ten opzichte van andere kandidaat banken.

Strategisch beleid

Conform de beschreven procedure in de notitie ‘Strategisch beleid 2018/20’ is de raad van toezicht op frequente wijze geïnformeerd en betrokken geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleid. Hierbij is er steeds nadrukkelijk voor gewaakt dat de raad van toezicht niet zijn eigen vlees keurt.

Top 10 strategische onderwerpen

Begin 2019 zal de huidige bestuurder haar derde en laatste termijn afronden. De raad van toezicht is in 2016 begonnen om in de komende tijd stil te staan bij welke uitdagingen er voor haar opvolger liggen, welke invloed deze hebben op NU’91 als beroepsorganisatie richting de leden en als werkorganisatie. Uiteindelijk moet dit een duidelijke profielschets geven van de gewenste kandidaat die de huidige bestuurder – mw. Kempff – zal opvolgen.

[2] Naast de Deutsche Bank heeft NU’91 tegoeden staan bij ABN AMRO en ING