NU'91

HOOFDSTUK 3
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

3.4 Belangenbehartiging

De periode waarin er een sterk stijgende trend was van concentratie van zorg (fusies en strategische samenwerkingen) is in 2016 afgevlakt. Niettemin hebben zorginstellingen - onder andere als gevolg van deze ontwikkelingen - de laatste jaren veel reorganisaties en sociale plannen moeten afsluiten waarvan de looptijd nog een aantal jaren doorloopt en de gevolgen nu of straks voelbaar worden. 

Om de belangen van onze leden in de regio zo goed mogelijk te behartigen werken er bij NU’91 belangenbehartigers in zes regio’s. De belangenbehartigers zijn actief in zorgorganisaties bij fusies, reorganisaties, ledenraadplegingen en acties. Daarnaast kan NU’91 rekenen op de steun van vele actieve vrijwilligers die met enthousiasme en kennis van zaken veel werk verzetten. Tijdens de voorbereiding op gesprekken met besturen van zorginstellingen wordt altijd actief opgetrokken met ondernemingsraden van de zorginstellingen.

In 2016 heeft NU’91 163 sociale akkoorden gesloten met werkgevers vanuit de hele zorgsector. [1] Daarbij zijn de meeste akkoorden gesloten in de VVT sector (N=49), gevolgd door de ziekenhuizen (N=38) en de GGZ (N=31) en GHZ (N=31). 

[1] Indien één instelling, zorg levert in meerdere cao sectoren, wordt het aantal sectoren ingevuld. Indien er één akkoord wordt gesloten, voor één sector met meerdere werkgevers, wordt het aantal sectoren aangehouden (dus 1 sector). Indien er twee of meerdere akkoorden worden gesloten, voor twee of meerdere sectoren, dan worden het aantal sectoren aangehouden (dus 2 of meer sectoren).

Figuur 2. In volume zijn de meeste sociale akkoorden afgesloten in de VVT sector. Echter, relatief gezien zijn in deze sector de minste sociale akkoorden afgesloten.

 

De grootste en belangrijkste onderwerpen – die met name worden ingegeven door de financiële situatie bij zorginstellingen – en die centraal stonden in de sociale akkoorden waren:

1) werk-naar-werk begeleiding: NU’91 stelt zich op het standpunt dat er geen ontslagen mogen vallen en dat er een redelijke termijn [2] moet worden afgesproken waarbinnen werknemers worden herplaatst (intern of extern). Daarbij is het essentieel dat werkgevers gebruik maken van een objectieve herplaatsingsprocedure op basis van afspiegeling. NU’91 constateert dat dit regelmatig ontbreekt.

2) salarisgaranties: NU’91 stelt dat de salarisgarantie geldt tot einde dienstverband. Dit kan zijn tot aan het pensioen of tot wanneer een werknemer zelf een nieuwe baan heeft gevonden (tot einde dienstverband; pensioen/eigen vertrek).

[2] Onder een redelijke termijn verstaat NU’91: binnen 1 jr.

 

Elektronische ledenraadpleging

Wanneer werkgevers en vakbonden (lees: NU’91) een akkoord zijn overeengekomen vindt er altijd een schriftelijke ledenraadpleging plaats via elektronische weg. Vooral wanneer er ‘commotie’ is rondom het overeenkomen van een sociaal akkoord zien we dat de opkomst bij ledenraadplegingen hoog is. Bij sociale akkoorden die ‘minder spannend’ zijn zien we dat er nauwelijks opkomst is. De huidige manier van ledenraadpleging is daarom zéér efficiënt gebleken.